Til Bygherrer

Museumsloven udstikker rammerne for det arkæologiske arbejde i Danmark. Hovedprincippet er, at bygherre, entreprenør m.fl. i forbindelse med byggeri, anlægsarbejder eller andre aktiviteter, der truer jordfaste fortidsminder, skal betale for de forudgående arkæologiske undersøgelser.

Det er dog værd at bemærke, at der er en nedre grænse for, hvornår private bygherrer skal betale for en arkæologisk undersøgelse. ved mindre anlægsarbejder så som tilbygninger, carporte, udestuer og lignende, vil der kun i sjældne tilfælde være risiko for at støde på fortidsminder. Ydermere er private bygherrer ved netop denne type mindre anlægsarbejder fritaget fra at betale – skulle der dukke fortidsminder op, så betaler staten.

En grundtanke med loven er, at man ved at inddrage de arkæologiske myndigheder tidligt i et anlægsarbejde i så høj grad som muligt skal søge at bevare de jordfaste fortidsminder i stedet for at grave dem ud. Dette kan eksempelvis foregå ved flytning af et vejtracé uden om en gruppe overpløjede gravhøje, eller en gentænkning af hvordan et stykke jord udstykkes.

Museumsloven kan findes på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12017#K8

 

Sagsgang

Når museet får oplysninger om en byggesag el.lign, foretager arkæologerne først en såkaldt ”arkivalsk kontrol”, hvor diverse databaser og kortmateriale gennemgås for at finde eksisterende oplysninger området.

Dernæst kan museet vælge enten at foretage en overvågning eller en forundersøgelse. Overvågningen bruges typisk ved mindre anlægsarbejder, og som navnet antyder består det af tilstedeværelsen af en arkæolog ved gravearbejde. Overvågninger betales som udgangspunkt af museet. Forundersøgelser bruges ved større anlægsarbejder eller ved enhver aktivitet i kulturarvsarealer og middelalderbyers bymidter. Forundersøgelser betales af bygherre.

Hvis der under overvågning eller forundersøgelse påtræffes betydelige fortidsminder, vil der blive foranstaltet en regulær arkæologisk udgravning. Udgravninger betales altid af bygherre (med de undtagelser beskrevet i afsnittet ovenfor).

For mere information kan du downloade folderen Arkæologi På Fyn