Forskning

Øhavsmuseet Faaborg har to faglige arbejdsområder: landskabets dannelse og kulturhistorie samt byhistorie med særligt henblik på byens rets- og afstraffelseshistorie. Begge områder danner også rammen om museets selvvalgte forskning og dækkes som udgangspunkt af flere fagligheder. Forskningen varetages af museets faginspektører inden for historie, arkæologi, etnologi og formidling.

Dertil kan komme forskningsprojekter, som udspringer af det ansvar, Øhavsmuseet Faaborg har i henhold til Museumsloven. Her skal museet bevare og rådgive om kulturhistorie fra de ældste tider til nutiden.

En del af museets forskningsprojekter foregår i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre museer og med universiteter i ind- og udland.

 

Landskabsforskning

Øhavsmuseet Faaborg forsker i landskabets dannelse og kulturhistorie med udgangspunkt i det danske landskab, men med udblik til resten af verden.  Museets landskabsforskning tager afsæt i et landskabsbegreb, der sidestiller det fysiske landskab med menneskets iboende forståelse af dets omgivelser. Det giver plads til, at flere forskellige discipliner kan mødes i de projekter, vi initierer og deltager i. Dette forhold afspejles derfor også i de samarbejdspartnere, vi har på området, der omfatter såvel universiteter som museer fra ind- og udland.

Som ramme for landskabsforskningen opererer vi med to fokusområder: søhøjlandet omkring Arreskov sø og øhavet med tilgrænsende kyster og små som store øer. Disse to landskaber repræsenterer de landskabelige hovedkomponenter i museets ansvarsområde samt størstedelen af de kulturlandskabsformer, der forekommer i Danmark og de omkringliggende egne.

 

BROR

BROR er et ungt paraplyprojekt (2016), i første omgang finansieret af deltagerinstitutionerne selv, der bygger bro mellem en række underprojekter. Alle underprojekter har det til fælles, at de undersøger forholdet mellem samfund og landskaber i den nævnte periode, men ud fra en lang række forskellige faglige vinkler. Lige nu deltager udover museet Syddansk Universitet og Aarhus Universitet i forskellige enkeltprojekter, og resultaterne fra nærværende projekt vil bidrage til den fælles vidensdannelse i projekterne, og derfor have stor videre effekt.

Delprojekter i BROR:

 

Haagerup Ødekirke

Igangværende udgravning af en ødekirkegård med hele befolkningen fra Haagerup og Brænde Lydinge begravet her. Projektet kører lige nu som feltskole i samarbejde med ADBOU på SDU og herigennem bl.a. Penn State, og der arbejdes med at rejse midler til en hurtigere udgravning og analyse.

 

Fra grangie til gods

I dette delprojekt undersøges klostergodsets transformation igennem renæssancen, fra et monastisk landskab (som hypotese med rødder i jernalderen) til et verdsligt gods. Projektet udføres af museumsinspektør Poul Baltzer Heide (arkæologi) og museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen (nyere tid),  og har allerede givet væsentlig ny viden om bl.a. den middelalderlige. Resultaterne forventes videnskabeligt publiceret med udgangen af 2019.

 

Det sakrale landskab omkring Brahetrolleborg

blev gennemført og publiceret i 2018 af museumsinspektør Poul Baltzer Heide, og er en undersøgelse af det visuelle, sakrale landskabs udvikling fra neolitikum til moderne tid i egnen omkring Brahetrolleborg.

 

DEVICE

DEVICE (DEep VIllage Community based Exploration) er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Øhavsmuseet, hvor vi arbejder med de middelalderlige landsbyers rumlige dynamik i forlængelse af fx Den sorte Død. I projektet kombineres en række studier af kort og skriftlige kilder med små, målrettede udgravninger. Tilsammen danner disse et billede af landsbyens udvikling. Projektet er modelleret med det engelske projekt CORS som forbillede.

Projektet gennemføres fra Aarhus Universitets side i 2019 som en projektkursus for arkæologistuderende, og fokusområderne er landsbyerne Haagerup og Brænde Lydinge. I 2019 laves feltarbejde fra medio maj til medio juni. Det er lektor Mette Svart Kristiansen og museumsinspektør Poul Baltzer Heide der leder projektet fra henholdsvis universitet og museum.

 

Lige på kanten?

Projektet kortlægger den socioøkonomiske udvikling øst for Arreskov Sø i perioden jernalder-middelalder, herunder relationen til og betydningen af det kuperede landskab. I forlængelse heraf vil jernalderens og vikingetidens bebyggelser kunne relateres til det middelalderlige højstatusmiljø i området, og dermed give en dybere forståelse af rumlig og institutionel kontinuitet i et tilsyneladende marginallandskab. Museumsinspektør Poul Baltzer Heide (landskab) og museumsinspektør Nicolai Garhøj Larsen (fund og bebyggelse) deltager.

Projektet begynder medio 2019 og forventes publiceret i videnskabeligt tidsskrift indenfor de næste par år.

Kontakt

Forskningsansvarlig for Øhavmuseet Faaborg, museumsinspektør Poul Baltzer Heide.

Museum for indre og ydre landskaber.
Din indgang til historien.